WARUNKI I KOSZTY ZWROTU NABYTEGO PRODUKTU W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ NABYWCĘ

  1. Nabywcy produktu pn. "Słownik budownictwa, infrastruktury i wyposażenia" (w dalszej części zwanego "PRODUKTEM") w każdej formie, w jakiej sprzedawany jest on w sklepie na stronie internetowej www.slownik-budowlany.pl przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w okresie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Nabywca PRODUKTU może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy (Biuro Tłumaczeń Przekładnia) oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
    1. Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Konsumenta z wyłączeniem kosztu wysyłki, w tym – w przypadku gdy ma to zastosowanie – koszty dostarczenia Towarów, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru. Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy podany przez Klienta;
    2. Nabywca odsyła PRODUKT na adres Sprzedawcy: Biuro Tłumaczeń Przekładnia, Góra 27, 62-007 Biskupice lub inny adres o ile taki zostanie wskazany na przesyłce zawierającej PRODUKT nadanej przez Sprzedawcę, bez zbędnej zwłoki, a w każdym czasie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU.
  3. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie (w miarę możliwości) dowodu zakupu.